skip to Main Content
 • Kampeerplaatsen/toeristische plaatsen
 • Verhuuraccommodaties/vakantieverblijven (onder aan de pagina)

Algemene voorwaarden kampeerplaatsen/toeristische plaatsen

Opgesteld 26-09-2019

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot gebruik van toeristische kampeerplaatsen van camping de Nesse.

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. vakantieverblijf: tent, vouwwagen, kampeerauto, toercaravan, e.d.;
 2. plaats: elke bij de overeenkomst nader aan te geven plaatsingsmogelijkheid voor een vakantieverblijf;
 3. ondernemer: het bedrijf (camping de Nesse) die de plaats ter beschikking stelt;
 4. recreant: degene die met de ondernemer de overeenkomst inzake de plaats aangaat;
 5. toeristische plaats: hierbij is het vakantieverblijf ten hoogste 4 wekend geplaatst op de plaats;
 6. huisregels: regels omtrent het gebruik van en het verblijf op het recreatiebedrijf, de plaats en in het vakantieverblijf;

Artikel 2: Inhoud overeenkomst

 1. De ondernemer stelt voor recreatieve doeleinden, dus niet voor permanente bewoning aan de recreant ter beschikking de overeengekomen plaats voor de overeengekomen periode, met het recht daarop een vakantieverblijf van het overeengekomen type voor de opgegeven personen te plaatsen.
 2. De recreant mag bij vervanging alleen een vakantieverblijf van dezelfde aard of soort en nagenoeg dezelfde afmetingen en hetzelfde uiterlijk plaatsen als werd overeengekomen.
 3. De overeenkomst wordt gesloten op basis van de door de ondernemer aan de recreant verstrekte informatie, folder(s) en/of ander reclamemateriaal.

Artikel 3: Deugdelijkheid en veiligheid

 1. De recreant zorgt er voor dat de elektriciteits-, gas- en waterinstallatie in het door hem geplaatste vakantieverblijf aan de voorwaarden van het betreffende nutsbedrijf voldoen. De ondernemer heeft het recht om in het vakantieverblijf van de recreant de deugdelijkheid en veiligheid van de aanwezige elektriciteits-, gas- en waterinstallatie te controleren of te laten controleren.
 2. De ondernemer is aansprakelijk voor storingen tenzij hij een beroep kan doen op overmacht of deze het gevolg zijn van storingen in de installatie waarvoor de recreant verantwoordelijk is.

Artikel 4: Onderhoud en aanleg

 1. De ondernemer draagt er zorg voor dat het recreatieterrein in behoorlijke staat van onderhoud verkeert.
 2. Het is aan de recreant c.q. gebruiker niet toegestaan – behoudens gebruikelijk onderhoud – op het terrein te graven, struiken te snoeien, omheiningen of afscheidingen aan te brengen, tegels/matten of andere voorzieningen van welke aard dan ook om naast het bestaande tegelplateau aan te brengen zonder toestemming van de ondernemer.

Artikel 5: Prijs en prijswijziging

 1. De overeengekomen prijs is inclusief de kosten van gebruik van gas, elektriciteit, water, riool, wifi en andere bijbehorende kosten met uitzondering van de toeristenbelasting, tenzij van tevoren anders is bekend gemaakt.
 2. Indien na vaststelling van de prijs door een lastenverzwaring aan de zijde van de ondernemer extra kosten ontstaan als gevolg van een wijziging van belastingen, heffingen of andere lasten die mede de recreant betreffen kunnen deze aan de recreant worden doorberekend.

Artikel 6: Betaling

 1. De recreant dient de betalingen in Euro’s te verrichten, met inachtneming van de afgesproken termijnen. Het totaal bedrag dient uiterlijk 21 dagen voor aankomst via de bank overgemaakt te worden op rekeningnummer NL66RABO0128727276 , of mag bij aankomst contant worden voldaan. Het totaal bedrag staat vermeldt op uw reservering.
 2. Indien de recreant, ondanks voorafgaande schriftelijke aanmaning, zijn betalingsverplichting niet of niet behoorlijk nakomt, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, met inachtneming van het bepaalde in de leden 3 en 4.
 3. Indien de ondernemer de overeenkomst opzegt, moet hij dit de recreant bij aangetekende of persoonlijk overhandigde brief laten weten en hem daarbij wijzen op de mogelijkheid de opzegging ongedaan te maken door binnen 10 dagen na de verzending of de overhandiging van de opzeggingsbrief alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen, dan wel het geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie of de bevoegde burgerlijke rechter.
 4. Indien de recreant van de in lid 3 bedoelde mogelijkheid geen gebruik heeft gemaakt, heeft de ondernemer het recht de recreant en zijn gezinsleden, logés en bezoekers de toegang tot zijn terrein te ontzeggen.

Artikel 7: Annulering

 1. Indien de recreant de overeenkomst voor de ingangsdatum annuleert is hij een gefixeerde schadeloosstelling verschuldigd.

De schadeloosstelling bedraagt:

 • bij annulering tot twee maanden voor de ingangsdatum 25% van de overeengekomen prijs;
 • bij annulering tot één maand voor de ingangsdatum 50% van de overeengekomen prijs;
 • bij annulering tot één week voor de ingangsdatum 75% van de overeengekomen prijs;
 • bij annulering binnen één week voor de ingangsdatum 100% van de overeengekomen prijs;

Artikel 8: Huissregels

 1. Recreant, zijn gezinsleden, logés, bezoekers en eventuele gebruikers zijn gehouden de door de ondernemer gestelde gedragsregels, daaronder begrepen de regels betreffende eventueel vereiste kampeer- en verblijfsdocumenten en aanmeldingsverplichtingen, na te leven.
 2. De ondernemer stelt de recreant in staat kennis te nemen van de gedragsregels. Na te lezen in uw informatiemap.
 3. Indien de door de ondernemer gestelde gedragsregels en/of de overeenkomst in strijd met deze voorwaarden en ten nadele van de recreant zijn, gelden deze voorwaarden.

Artikel 9 : Aansprakelijkheid

 1. De ondernemer is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade op zijn terrein, tenzij die het gevolg zijn van een tekortkoming die aan hem of diens personeel is toe te rekenen.
 2. De recreant is jegens de ondernemer aansprakelijk voor de schade, die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf en/of zijn gezinsleden, zijn loges, of door hem toegelaten bezoekers voor zover het gaat om schade die aan de recreant of hen kan worden toegerekend.

Artikel 10: Duur en afloop van de overeenkomst

De overeenkomst loopt automatisch af na het verstrijken van de overeengekomen periode.

Artikel 11: Tussentijdse beëindiging door de recreant

Indien de recreant voortijdig vertrekt, is hij toch de volledige prijs voor de overeengekomen tariefperiode verschuldigd. Er vindt geen restitutieplaats.

Artikel 12: Tussentijdse opzegging door de ondernemer en ontruiming bij wanprestatie

 1. Indien de recreant, zijn gezinsleden, logés of bezoekers de verplichtingen uit de overeenkomst, de voorwaarden, de gedragsregels of de overheidsvoorschriften ondanks voorafgaande waarschuwing niet of niet behoorlijk naleeft respectievelijk naleven en wel in zodanige mate dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de ondernemer niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voortgezet, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Daarna dient de recreant het vakantieverblijf te ontruimen en het bedrijfsterrein ten spoedigste te verlaten. De waarschuwing kan in zeer dringende gevallen achterwege worden gelaten.
 2. Indien de recreant nalaat zijn plaats te ontruimen, is de ondernemer gerechtigd dit op kosten van de recreant te doen. De ondernemer is niet aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit of verband houdt met het verwijderen van het vakantieverblijf, tenzij de schade is ontstaan door de schuld van de ondernemer of diens personeel. Eventuele stallingskosten zijn voor de recreant.
 3. De recreant blijft in beginsel gehouden het overeengekomen tarief te betalen.

Artikel 13: Ontruiming

 1. Als de overeenkomst is geëindigd moet de recreant zijn vakantieverblijf van het terrein verwijderen, tenzij anders is overeengekomen.
 2. De recreant is aansprakelijk voor de door hem veroorzaakte schade ontstaan bij de ontruiming.
 3. Als de recreant zijn vakantieverblijf niet verwijdert, is de ondernemer gerechtigd – na schriftelijke sommatie en met inachtneming van een redelijke termijn – op kosten van de recreant de plaats te ontruimen. De ondernemer is niet aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit of verband houdt met het verwijderen van het vakantieverblijf tenzij de schade is ontstaan door de schuld van de ondernemer of diens personeel. Eventuele stallingskosten zijn voor de recreant.

Artikel 14: Gebruik door derden

Het is de recreant niet toegestaan het vakantieverblijf of de plaats onder welke benaming dan ook aan anderen dan de in de overeenkomst genoemde personen in gebruik af te staan, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De voorwaarden waaronder de toegestane in gebruik geving plaatsvindt, worden te voren bij afzonderlijke overeenkomst geregeld.

Artikel 15: Incassokosten

Ten laste van de recreant respectievelijk de ondernemer komen de door de ondernemer respectievelijk de recreant in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten na een ingebrekestelling. Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan, kan na schriftelijke sommatie het wettelijk vastgestelde rentepercentage over het resterende deel in rekening worden gebracht.

Glamping de Nesse

Algemene voorwaarden vakantieverblijven

Opgesteld 26-09-2019

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot gebruik van

Vakantieverblijven op camping de Nesse te Limmen.

Artikel 1: Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. vakantieverblijf: 4 persoons hooiberghuisje of 5 persoons hooiberghuisje.
 2. ondernemer: het bedrijf, (camping de Nesse) die het vakantieverblijf ter beschikking stelt;
 3. recreant: degene die met de ondernemer de overeenkomst inzake het vakantieverblijf aangaat;
 4. vervangende recreant: een voor de ondernemer redelijkerwijs aanvaardbare recreant, die bereid is een nieuwe overeenkomst te sluiten die betrekking heeft op het vakantieverblijf;
 5. seizoen: periode van tenminste drie maanden en ten hoogste acht maanden in een kalenderjaar;
 6. aansluitkosten: kosten voor de aansluiting van het vakantieverblijf op een reeds bestaand leidingennet;
 7. gedragsregels: regels omtrent het gebruik van en het verblijf op het recreatiebedrijf, de plaats en in het vakantieverblijf;

Artikel 2: Inhoud overeenkomst

 1. De ondernemer stelt voor recreatieve doeleinden, dus niet voor permanente bewoning  aan de recreant ter beschikking het overeengekomen vakantieverblijf voor de overeengekomen periode. Met een maximum van 14 dagen.
 2. De overeenkomst wordt gesloten op basis van de door de ondernemer aan de recreant verstrekte informatie, website, folder(s) en/of ander reclamemateriaal.

Artikel 3: Deugdelijkheid en veiligheid

 1. De ondernemer heeft het recht om in het vakantieverblijf de deugdelijkheid en veiligheid van de aanwezige elektriciteits- en waterinstallatie te controleren of te laten controleren.
 2. De ondernemer staat in voor de deugdelijkheid en veiligheid van het ter beschikking gestelde vakantieverblijf, tenzij hij een beroep kan doen op overmacht of deze het gevolg zijn van storingen in de installatie waarvoor de recreant verantwoordelijk is.

Artikel 4: Onderhoud/aanleg en schoonmaak

 1. De ondernemer draagt er zorg voor dat het recreatieterrein in behoorlijke staat van onderhoud verkeert.
 2. Het is aan de recreant c.q. gebruiker niet toegestaan -behoudens gebruikelijk onderhoud -op het terrein te graven, bomen te kappen of struiken te snoeien, omheiningen of afscheidingen aan te brengen, veranda’s te bouwen, tegelplateaus, aan-en bij bouwsels of andere voorzieningen van welke aard dan ook bij, op, onder of om het vakantieverblijf aan te brengen zonder voorafgaande toestemming van de ondernemer.
 1. Bij vertrek dient de recreant het vakantieverblijf zelf weer schoon op te leveren. Dat wil zeggen zoals het is aangetroffen bij aankomst. Checklist voor schoonmaak is aanwezig in de accommodatie. Er worden door ons geen schoonmaakkosten berekend, maar als de accommodatie niet schoon achter wordt gelaten door de recreant, wordt (achteraf) minimaal € 30,- in rekening gebracht.

Artikel 5: Prijs en prijswijziging

 1. De overeengekomen prijs is inclusief de kosten van gebruik van elektriciteit, water, riool en andere bijbehorende kosten met uitzondering van de toeristenbelasting, tenzij van tevoren anders is bekend gemaakt.
 2. Indien na vaststelling van de prijs door een lastenverzwaring aan de zijde van de ondernemer extra kosten ontstaan als gevolg van een wijziging van belastingen, heffingen of andere lasten die mede de recreant betreffen kunnen deze aan de recreant worden doorberekend.

Artikel 6: Betaling

 1. De recreant dient de betalingen in Euro’s te verrichten, tenzij anders is overeengekomen, met inachtneming van de afgesproken termijnen. Het bedrag dient uiterlijk 21 dagen voor aankomst via de bank overgemaakt te worden op rekeningnummer NL66RABO0128727276, of mag bij aankomst contant voldaan worden. Het totaal bedrag staat vermeldt op uw reservering.
 2. Indien de recreant, ondanks voorafgaande schriftelijke aanmaning, zijn betalingsverplichting niet of niet behoorlijk nakomt, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, met inachtneming van het bepaalde in de leden 3 en 4.
 3. Indien de ondernemer de overeenkomst opzegt, moet hij dit de recreant bij aangetekende of persoonlijk overhandigde brief laten weten en hem daarbij wijzen op de mogelijkheid de opzegging ongedaan te maken door binnen 10 dagen na de verzending of de overhandiging van de opzeggingsbrief alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen, dan wel het geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie of de bevoegde burgerlijke rechter.
 4. Indien de recreant van de in lid 3 bedoelde mogelijkheid geen gebruik heeft gemaakt, heeft de ondernemer het recht de recreant en zijn gezinsleden, logés en bezoekers de toegang tot zijn terrein te ontzeggen.

Artikel 7: Annulering en tussentijdse beëindiging

 1. Indien de recreant de overeenkomst voor de ingangsdatum annuleert of tussentijds beëindigt, is hij toch de volledige prijs voor de overeengekomen tarief periode verschuldigd.
 1. Indien de recreant de overeenkomst voor de ingangsdatum annuleert is hij een gefixeerde schadeloosstelling verschuldigd. De schadeloosstelling bedraagt:
 • bij annulering tot twee maanden voor de ingangsdatum 25% van de overeengekomen prijs;
 • bij annulering tot één maand voor de ingangsdatum 50% van de overeengekomen prijs;
 • bij annulering tot één week voor de ingangsdatum 75% van de overeengekomen prijs;
 • bij annulering binnen één week voor de ingangsdatum 100% van de overeengekomen prijs;

Artikel 8: Gedragsregels

 1. Recreant, zijn gezinsleden, logés, bezoekers en eventuele gebruikers zijn gehouden de door de ondernemer gestelde gedragsregels, daaronder begrepen de regels betreffende eventueel vereiste kampeer-en verblijfsdocumenten en aanmeldingsverplichtingen, na te leven.
 2. De ondernemer zal de recreant in kennis stellen van de gedragsregels. Na te lezen in uw informatiemap.
 3. Indien de door de ondernemer gestelde gedragsregels en/of de overeenkomst in strijd met deze voorwaarden en ten nadele van de recreant zijn, gelden deze voorwaarden.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

 1. De ondernemer is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade op zijn terrein, tenzij die het gevolg zijn van een tekortkoming die aan hem of diens personeel is toe te rekenen.
 2. De recreant is jegens de ondernemer aansprakelijk voor de schade, die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf en/of zijn gezinsleden, zijn loges, of door hem toegelaten bezoekers voor zover het gaat om schade die aan de recreant of hen kan worden toegerekend.

Artikel 10: Duur en afloop van de overeenkomst

De overeenkomst loopt automatisch af na het verstrijken van de overeengekomen periode.

Artikel 11: Tussentijdse beëindiging door de recreant

Indien de recreant voortijdig vertrekt, is hij toch de volledige prijs voor de overeengekomen tariefperiode verschuldigd. Er vindt geen restitutieplaats.

Artikel 12: Tussentijdse opzegging door de ondernemer en ontruiming bij wanprestatie

 1. Indien de recreant, zijn gezinsleden, logés of bezoekers de verplichtingen uit de overeenkomst, de voorwaarden, de gedragsregels of de overheidsvoorschriften ondanks voorafgaande waarschuwing niet of niet behoorlijk naleeft respectievelijk naleven en wel in zodanige mate dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de ondernemer niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voortgezet, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Daarna dient de recreant het vakantie verblijf te ontruimen en het bedrijfsterrein ten spoedigste te verlaten. De waarschuwing kan in zeer dringende gevallen achterwege worden gelaten.
 2. Indien de recreant nalaat zijn vakantieverblijf te ontruimen, is de ondernemer gerechtigd op kosten van de recreant het vakantieverblijf te ontruimen. (minimaal € 30,-)
 3. Indien de recreant van oordeel is dat de ondernemer ten onrechte de overeenkomst heeft opgezegd, dan dient hij de ondernemer hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en het geschil uiterlijk binnen 30 dagen na de verwijdering voor te leggen aan de Geschillencommissie.
 4. De recreant blijft in beginsel gehouden het overeengekomen tarief te betalen.

Artikel 13: Gebruik door derden

Het is noch de ondernemer noch de recreant toegestaan het vakantieverblijf onder welke benaming dan ook aan anderen dan de in de overeenkomst genoemde personen in gebruik af te staan, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De voorwaarden waaronder de toegestane in gebruik geving plaatsvindt, worden te voren bij afzonderlijke overeenkomst geregeld.

Artikel 14: Incassokosten

Ten laste van de recreant respectievelijk de ondernemer komen de door de ondernemer respectievelijk de recreant in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten na een ingebrekestelling. Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan, kan na schriftelijke sommatie het wettelijk vastgestelde rentepercentage over het resterende deel in rekening worden gebracht.

Back To Top

Privacy instellingen

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. In de instellingen kunt u zelf kiezen welke cookies u wilt toestaan of wilt weigeren.

Privacy verklaring | Sluit
Instellingen